اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
گر تیره تار روزگار است یا حرف حریف چونیش مار است
گر زآسمان سنگ بارد یا دشمن کینه جوغدار است
گر سیل برد تمام هستی بیچاره شویم زتنگدستی
گر حسود همیشه دست به کار است اوپست وحقیر ونابکار است
 از رشک به دل داغ دارد از شادی دیگران نزار است
گویم به تو روزی هزار بار چون دلم به تو امیدوار است 
 
یارب نظر تو بر نگردد ... برگشتن روزگار سهل است 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>