اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند                         گره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند                     دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
به صفای دل رندان صبوحی زدگان                    بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
در میخانه ببستند خدایا مپسند                        که در خانه تزویر و ریا بگشایند
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>