اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش چون رندان

که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>